Ako sa dostať do kúpeľov

, 26.02.2019 06:00
kúpele, žena, wellness
Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť. Autor:

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou a musí jej predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia.

Ako je hradená kúpeľná starostlivosť?

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne.

Ak ste pacientom z kategórie A: zdravotné poisťovne uhradia pobyt kompletne – teda ubytovanie, stravu aj starostlivosť. Vy zaplatíte len zákonom stanovený poplatok 1,70 eura za deň pobytu a daň z ubytovania, ktorú si stanovuje mesto alebo obec, pričom prvý a posledný deň sa počítajú ako jeden deň. Oslobodení od poplatku sú: deti do troch rokov veku, nositelia najmenej striebornej Janského plakety, osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého už nie.

Ak ste pacientom z kategórie B: zdravotné poisťovne hradia zdravotnú starostlivosť. Ubytovanie a stravu si vyberiete aj platíte sami. Vychádzate z ponuky a cenníka kúpeľov. Ak kúpele ponúkajú štandardné ubytovanie (dvojlôžkovú izbu so sociálnym zariadením umiestneným mimo izby), zo zákona si môžu pýtať za deň maximálne 7,30 eura v hlavnej sezóne (II. a III. štvrťrok), a 5 eur za jeden deň mimo sezóny (I. a IV. štvrťrok). Takýchto izieb je však minimum. Preto je pravdepodobné, že si vyberiete nadštandard a zaplatíte zaň cenu, ktorú zákon nereguluje a určuje si ju kúpeľné zariadenie. Nezabudnite, platíte si kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

Za čo sa ešte platí v kúpeľoch?

Podľa zákona o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jej výšku stanovujú obce všeobecne záväzným nariadením. Spravidla sa jej výška pohybuje na úrovni jedného eura za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Primárne vypisuje poukaz na kúpeľnú starostlivosť lekár špecialista, ale podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Aké vyšetrenia sú potrebné?

Veľmi dôležitou podmienkou na schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je podmienka, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať navyše v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Aká je ďalšia cesta návrhu na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou alebo osobne) do pobočky svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením.

Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Ako postupovať po schválení návrhu na kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient kúpele absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadením dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu.

Kategória A alebo B?

do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí trpiaci na:

  • onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby, stavy po operáciách obehového ústrojenstva, stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva, stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva, bronchiálnu astmu, stavy po operáciách dolných ciest dýchacích, niektoré nervové ochorenia (ochrnutie), stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva, stavy po operáciách obličiek, stavy po gynekologických operáciách, kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách), nervovosvalové degeneratívne ochorenia

v kategórii B sú menej vážne diagnózy:

  • stavy po operáciách srdcových chýb, chronické ochorenia obehového systému, niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva, chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest, chronické nervové choroby, chronické ochorenia pohybového ústrojenstva, chronické choroby obličiek a močových ciest, niektoré chronické kožné choroby (ekzémy), chronické ženské choroby, choroby z povolania, choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom tretieho stupňa, cukrovkou s komplikáciami a cukrovkou do 6 mesiacov po jej zistení
  • deti do 18 rokov s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest – do kúpeľov môžu nastúpiť od dosiahnutia troch rokov

Pobyt v kúpeľoch trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon. Liečba sa dá skrátiť iba zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Počkajte na výsledky nič neuzatvárajte bez relevantných informácií.
Nezneužívajte dobrotu svojich...

+ Nepodceňujte návštevy u svojich lekárov, vyhraďte si dostatočne čas.
Nevzdávajte sa, vždy je tu šanca, že...