Budú opatrovateľky "podpultovým" tovarom?

, 24.05.2019 06:00
senior, opatrovanie, opatrovateľka,...
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Autor:

Vlaňajší rok bol v rámci sledovania starnutia populácie prelomový, počet a podiel seniorov historicky prvýkrát na Slovensku prevýšil počet a podiel detí. Deti vo veku do 14 rokov tvorili celkovo 15,7 % populácie. Seniori vo veku 65 a viac rokov už 16 % obyvateľstva. Na Slovensku minulý rok žilo 858-tisíc detí, ale až 874-tisíc seniorov.

„Vzťah medzi početnosťou detí a seniorov v spoločnosti zachytáva takzvaný index starnutia. V roku 2018 tento index prvýkrát prekročil hraničnú hodnotu 100. Na Slovensku tak na 100 detí pripadlo viac – až 102 seniorov, teda ľudí vo veku nad 65 rokov,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva. Aj vývoj ďalších ukazovateľov potvrdil starnutie Slovenska. Priemerný vek obyvateľa Slovenska dosiahol 40,8 roka a medziročne sa opäť zvýšil o niekoľko mesiacov. Inak povedané, priemerný vek na Slovensku bol 40 rokov 9 mesiacov 18 dní. Priemerný vek je nad hranicou 40 rokov od roku 2015. Zvýšil sa tiež mediánový vek, dosiahol 40,6 roka. Znamená to, že už druhý rok platí v Slovenskej republike stav, že polovica populácie je staršia ako 40 rokov.

So zvyšujúcim sa počtom seniorov, a tým aj ľudí odkázaných na nejaký druh sociálnej služby, vzrastá aj dopyt po týchto službách. Opatrovateľskú službu alebo pobyt v zariadení bude potrebovať čoraz viac ľudí.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať obec alebo úrad mestskej časti podľa miesta bydliska. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku, a pokiaľ nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,65-násobok sumy životného minima (do 30. júna je jeho suma 205,07 eura), teda minimálne 338,36 eura.

Skutočnosť, že záujem o opatrovateľské služby rastie, potvrdzuje aj rezort práce. „Terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Zároveň je aj efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch. Rezort práce problematike opatrovateľskej služby a jej nedostatku venuje veľkú pozornosť napriek tomu, že opatrovateľské služby patria do výlučnej kompetencie miestnych samospráv. To znamená, organizovanie opatrovateľskej služby, priznávanie nároku na opatrovateľskú službu žiadateľom a aj jej financovanie je podľa zákona originálnou kompetenciou miestnych samospráv,“ píše sa v správe rezortu práce.

Napriek tomu však sociálnym službám hrozí kolaps. "V priebehu najbližších piatich rokov hrozí zariadeniam sociálnych služieb kolaps. Do dôchodku odíde 60 až 80 % sestier a opatrovateliek. Už dnes vo väčšine zariadení sociálnych služieb v zmene pracujú dve, maximálne tri opatrovateľky, ktoré sa musia postarať neraz až o 40 klientov. Počas nočnej služby sa môže tento počet zvýšiť až na 60. Pritom toaleta každého klienta by mala trvať 23 až 27 minút aj s rozhovorom a zadokumentovaním. Lenže realita je taká, že opatrovateľka má na jedného klienta približne 3 minúty,“ konštatovala prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová.

Sociálnym službám hrozí kolaps.
Sociálnym službám hrozí kolaps. Autor: SHUTTERSTOCK

Čo je opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

  • a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
  • b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Ako sa platí za sociálnu službu

  • verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku

neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, priemerným príjmom neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku

  • klient je povinný platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10-tisíc eur, čo potvrdzuje čestným vyhlásením
  • po zaplatení úhrady musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, v súčasnosti 338,36 eura
  • ak klient nemá dostatok peňazí, pomôcť by mu mala rodina. Ak ani ona nemá dostatok peňazí, nezaplatená úhrada sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr v dedičskom konaní

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#opatrovateľská služba #opatrovatelia #zariadenie pre seniorov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Zdravie je všetko, čo si môžete priať, u vás musí byť na prvom mieste.
To čo ste spôsobili si musíte aj...

+ Dnes prežijete príjemný deň plný dobrej nálady a energie.
Choďte si neustále za svojimi snami, vaša práca...