Najčastejšie otázky k súbehu dôchodkov

, 19.04.2019 06:00
Účty, dôchodok, penzia
Žiadosť o sirotský dôchodok s vami na predpísanom tlačive spíše zamestnanec pobočky SP v mieste vášho trvalého pobytu. Autor:

Má nezaopatrené dieťa má nárok na sirotský dôchodok po každom z rodičov?

Som poberateľom invalidného dôchodku. Dňa 17. júna 2019 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok?

Poberateľ invalidného dôchodku môže odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať bude tú penziu, ktorej suma bude vyššia. Nárok na nižšiu penziu zanikne.

Mám 23 rokov a som študentkou vysokej školy, pričom som ešte nezískala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Zároveň som poberateľkou invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti pracovať 60 %. Dňa 20. marca 2019 zomrel môj otec. Môžem požiadať o sirotský dôchodok? Mám nárok na dva dôchodky?

Podľa zákona o sociálnom poistení má nárok na sirotský dôchodok nezaopatrené dieťa, ktorým je aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie, najdlhšie do veku 26 rokov. Nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a tiež dieťa, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul.

Keďže ste nezaopatreným dieťaťom, poberáte invalidný dôchodok a vaša miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nie je viac ako 70 %, môže vám vzniknúť nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu. Nárok na sirotský dôchodok vám vznikne, ak váš otec bol ku dňu smrti poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, mal nárok na predčasný dôchodok alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Žiadosť o sirotský dôchodok s vami na predpísanom tlačive spíše zamestnanec pobočky SP v mieste vášho trvalého pobytu. K žiadosti o dôchodok priložte úmrtný list otca, váš rodný list a potvrdenie školy o štúdiu s vyznačeným dátumom predpokladaného ukončenia štúdia. Ak na priznanie sirotského dôchodku bude potrebné predloženie ďalších dokladov, SP vás na to upozorní.

Po priznaní sirotského dôchodku budete mať nárok aj na výplatu invalidného dôchodku, pričom dôchodok, ktorého suma je nižšia, sa bude vyplácať v sume jeho jednej polovice. Ak by boli sumy oboch dôchodkov rovnaké, v sume jednej polovice sa vypláca sirotský dôchodok.

Mám 22 rokov. Som študentom vysokej školy a nezískal som ešte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Poberám sirotský dôchodok po matke. Dňa 22. februára 2019 zomrel aj môj otec. Môžem požiadať o ďalší sirotský dôchodok? Ako sa mi budú dôchodky vyplácať?

Môžete. Nezaopatrené dieťa má nárok na sirotský dôchodok po každom z rodičov. Obidva dôchodky, teda sirotský dôchodok po matke aj sirotský dôchodok po otcovi sa budú vyplácať v plnej sume. Suma sirotského dôchodku je 40 % z dôchodku zomretého rodiča, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič ku dňu smrti.

Som vdova a dostávam vdovský dôchodok. Dovŕšením dôchodkového veku som požiadala o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa mi ho priznala, ale zároveň mi znížila vdovský dôchodok. Prečo?

Keď dôchodcovi vznikne súčasne nárok na výplatu starobného aj vdovského/vdo­veckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jeho jednej polovice. Keďže váš starobný dôchodok bol vyšší ako vdovský, starobný dôchodok vám patrí v plnej sume a nižší vdovský dôchodok patrí v sume jeho jednej polovice.

Som poberateľka starobného dôchodku v sume 317,20 eura. Po smrti manžela mi SP priznala vdovský dôchodok, pričom môj starobný dôchodok znížila na polovicu. Nemal byť na polovicu upravený vdovský dôchodok? Manžel poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 628,40 eura.

Váš starobný dôchodok bol upravený správne. Ak sú súčasne splnené podmienky na výplatu starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jeho jednej polovice.

Vdovský dôchodok je 60 % z dôchodku zomretého (628,40 × 60 %), teda 377,10 eura. Váš starobný dôchodok je 317,20 eura a je teda nižší ako vdovský dôchodok. Preto vám patrí vdovský dôchodok v plnej výške – 377,10 eura a starobný dôchodok v sume jeho jednej polovice, čo je 158,60 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #dôchodky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Nebuďte lenivý, namiesto večného spánku si radšej zacvičte.
Rozhodnite sa raz a navždy čo chcete v živote...

+ Starosti hoďte za hlavu a vychutnajte si príjemný deň.
Nevyužívajte ľudí okolo seba pre vlastný prospech,...