Najčastejšie otázky k dôchodkovému veku

, 16.04.2019 06:00
senior, dôchodca
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Narodila som sa 6. marca 1959 a vychovala som 3 deti. Kedy dovŕšim dôchodkový vek? Bude sa môj dôchodkový vek predlžovať?

Dôchodkový vek dovŕšite 6. septembra 2020 a vo vašom prípade sa nebude predlžovať. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka tých žien, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31.12. 1961), ani na tých poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

Narodil som sa 17. marca 1960. Kedy dovŕšim dôchodkový vek a budem môcť požiadať o starobný dôchodok?

Dôchodkový vek dovŕšite 17. mája 2023. Dôchodkový vek sa podľa platného zákona o sociálnom poistení určuje na 5 rokov vopred. Pre poistencov narodených v roku 1960 je dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace. Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet dôchodkového veku, pomocou ktorej je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá určiť. Základným údajom je dátum narodenia. Ak ide o ženu narodenú pred 1. januárom 1962 alebo poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. a/alebo II. kategórii funkcií, po zadaní potrebných údajov sa pri výpočte dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii aj podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Narodil som sa 12. decembra 1954. Už som mohol byť na penzii, ale dovŕšením dôchodkového veku 62 rokov, ktorý vtedy pre môj ročník platil, som o starobný dôchodok nepožiadal. Ak požiadam o starobný dôchodok v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať alebo sa mi dôchodok vyplatí aj spätne za roky, keď som oň nepožiadal vo veku 62 rokov?

Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. Postupná úprava dôchodkového veku sa vzťahuje na poistencov narodených po 31. 12. 1954, teda tých, ktorí vek 62 rokov dovŕšili po 31. 12. 2016. Dôchodkový vek ste dovŕšili 12. decembra 2016. O starobný dôchodok môžete v tomto roku požiadať aj spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku. O dôchodok je totiž možné požiadať aj spätne, najviac však tri roky spätne. Ak požiadate o starobný dôchodok k neskoršiemu dátumu, ako bolo dovŕšenie vášho dôchodkového veku 62 rokov, pozitívne sa vám to odrazí aj vo výške dôchodku – Sociálna poisťovňa vám pri výpočte zhodnotí aj to obdobie, ktoré ste odpracovali po dovŕšení dôchodkového veku.

Narodila som sa 2. mája 1958. Od narodenia do dosiahnutia plnoletosti som vychovala dve deti. Tretie dieťa sa narodilo 11. januára 1989 a zomrelo 26. novembra 1989. Bude sa toto dieťa rátať pre vekovú podmienku? Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Áno. Na určenie dôchodkového veku sa vám bude zohľadňovať výchova troch detí. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo starala o dieťa vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu 10 rokov. Podmienka výchovy dieťaťa sa považuje za splnenú tiež vtedy, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, pokiaľ dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku. Dôchodkový vek ste dovŕšili 2. februára 2019, môžete teda v pobočke SP podľa miesta vášho trvalého pobytu spísať žiadosť o dôchodok.

Narodil som sa 24. 11. 1957. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1957 je 62 rokov a 6 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. mája 2020. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. už aj v súčasnosti môžete požiadať o predčasný dôchodok. Zároveň však vaša penzia musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda viac ako 246,10 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať. Všetky podmienky nájdete aj na stránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/…chodok/1287s.

Narodila som sa 5. 10. 1958. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete, ale najskôr od 5. júna 2019. Až od tohto dátumu spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1958 je 62 rokov a 8 mesiacov. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2019 stanovený na 205,07 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 246,10 eura. Nárok vám nevznikne, ak k uvedenému dňu alebo ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete povinne dôchodkovo poistená, teda budete pracovať.

Narodila som sa 25. novembra 1959. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný starobný dôchodok?

Nárok na predčasný dôchodok vám nevznikne. Môže vzniknúť len vtedy, ak poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, čo nespĺňate. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. Tento vek dovŕšite 25. septembra 2022. Keďže vám momentálne chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, nespĺňate podmienku nároku na predčasnú penziu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #dôchodkový vek
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Nebuďte lenivý, namiesto večného spánku si radšej zacvičte.
Rozhodnite sa raz a navždy čo chcete v živote...

+ Stres zahoďte za hlavu a sústreďte sa sami na seba.
Nenechajte sa oklamať, kontrolujte si svoje...