Dôchodky pracujúcim penzistom sa zvýšia v apríli

, 29.01.2019 06:00
dôchodca, penzista, muž
Nárok na zvýšenie penzie má každý starobný alebo predčasný dôchodca, ktorý bol aspoň jeden deň dôchodkovo poistený. Autor:

Pracujúci penzisti sa môžu tešiť na vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa zvýši automaticky penzie všetkým starobným a predčasným dôchodcom, ktorí vlani pracovali a boli dôchodkovo poistení, ak ich dôchodok nebol doteraz zvýšený.

„Od 1. 1. 2019 Sociálna poisťovňa automaticky bez žiadosti pracujúceho dôchodcu zvýši starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získané v roku 2018. Sociálna poisťovňa, ako to vyplýva zo zákona, rozhodne o tomto zvýšení do 31. marca 2019,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Keďže o zvýšení dôchodkov musí poisťovňa rozhodnúť do konca marca, pracujúcim penzistom pošle prvýkrát vyššie dôchodky v aprílovom výplatnom termíne. „Súčasne dôchodcovi poukáže aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu dôchodku v apríli 2019,“ tvrdí Višváder.

Suma zvýšenia sa počíta na základe vymeriavacieho základu, teda príjmu, z ktorého si dôchodca platil odvody. Čím viac niekto zarobil, a teda čím vyššie odvody zaplatil, tým bude aj suma, o ktorú sa zvýši jeho dôchodok, vyššia.

Nárok na zvýšenie penzie má každý starobný alebo predčasný dôchodca, ktorý bol aspoň jeden deň dôchodkovo poistený. To znamená, že dôchodok sa zvýši aj tým, ktorí zarábali málo a pracovali krátko. Keďže výsledná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor, minimálna suma zvýšenia dosiahne desať centov.

Ľuďom, ktorí vlani pracovali na dohodu, pričom využili odvodovú úľavu a ich príjem neprekročil stanovenú sumu, nevzniklo dôchodkové poistenie. A ak neboli vôbec dôchodkovo poistení, napríklad v prvej polovici roka, keď dôchodková úľava ešte neplatila, nevznikne im ani nárok na zvýšenie dôchodku. Tí, ktorí využili odvodovú úľavu, no zároveň boli aj dôchodkovo poistení, napríklad keď ich príjem prekročil hraničnú sumu, majú nárok na zvýšenie penzie.

Dôchodky sa zvýšia aj predčasným penzistom, ktorí pracovali na dohodu a využili odvodovú úľavu za predpokladu, že im zároveň vzniklo aj dôchodkové poistenie. To sa stane v prípade, ak predčasný dôchodca zarobí v mesiaci viac ako 200 eur. Napriek tomu, že mu vznikne dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu bude aj naďalej vyplácať predčasný dôchodok, pretože pri posudzovaní nároku na predčasný dôchodok sa berie do úvahy ročný príjem, ktorý nesmie prekročiť 2 400 eur.

Sociálna poisťovňa nezvyšuje dôchodky pracujúcim penzistom len automaticky, ale aj na základe žiadosti. O zvýšenie penzie je však možné požiadať až po zániku dôchodkového poistenia, to znamená, keď dôchodca prestane pracovať. Ak niekomu počas roka poistenie nezanikne, nemôže podať takúto žiadosť a musí počkať na automatické prepočítanie penzie.

Vlani k 1. januáru zvýšila Sociálna poisťovňa automaticky viac ako 153-tisíc dôchodkov. Ďalších približne 30-tisíc dôchodkov zvýšila osobitne. To znamená, že za celý minulý rok zvýšila približne 183-tisíc dôchodkov.

O koľko vzrastú dôchodky pracujúcim penzistom

Príklad 1

Penzista vlani pracoval celý rok za 700 eur mesačne.

Jeho tohtoročný dôchodok je 450 eur.

Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jeho celkovej ročnej hrubej mzdy (8 400 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 944 eur).

OMB = 8 400 / 10 944

OMB = 0,7676

Zvýšenie penzie sa potom vypočíta ako násobok jednej polovice osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (12,6657 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,7676 / 2 × 12,6657

Zvýšenie = 4,90 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku.

Jeho dôchodok tak vzrastie na 454,90 eura.

Príklad 2

Dôchodca vlani pracoval na dohodu štyri mesiace.

Jeho mesačný príjem bol 300 eur, pričom nevyužil odvodovú úľavu. Jeho tohtoročný dôchodok je 430 eur.

Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jeho celkovej ročnej hrubej mzdy (1 200 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 944 eur).

OMB = 1 200 / 10 944

OMB = 0,1097

Zvýšenie penzie následne vypočítame ako násobok jednej polovice osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (12,6657 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,1097 / 2 × 12,6657

Zvýšenie = 0,70 eura (po zaokrúhlení)

Túto sumu pripočítame k pôvodne vyplácanému dôchodku vo výške 430 eur.

Po zvýšení tak bude dostávať 430,70 eura.

Príklad 3

Dôchodca od júla minulého roku pracoval na dohodu. Jeho mesačný príjem bol 150 eur, pričom využil odvodovú úľavu.

Keďže jeho príjem ani v jednom mesiaci neprekročil hraničnú sumu 200 eur, nevzniklo mu dôchodkové poistenie, a preto nemá ani nárok na zvýšenie penzie.

Ako sa môžete vyhnúť plateniu odvodov

Poberatiela starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu v jednom kalendárnom mesiaci určiť jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.

Ak by dôchodca z určenej dohody za kalendárny mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – môže poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Ak jeho príjem za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.

Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Keď dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #pracujúci penzista
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Nevnucujte svoj názor všetkým na vôkol, vy sa riaďte svojim a oni svojim.
Uvoľnite konečne napätie, ktoré...

+ Pokiaľ je vôľa tak sa dá všetko vyriešiť, nevzdávajte sa.
Neodfláknite svoju prácu, môže to byť vaša...