Január 2019: Zvyšovanie dôchodkov

, 22.12.2018 06:00
dôchodci, valorizácia, 2019, kalendár
O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. Autor:

Všetky druhy dôchodkov, teda starobný, predčasný, invalidné, vdovský/vdovecký aj sirotský dôchodok sa v januári budúceho roka zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o garantovanú pevnú sumu.

„V súvislosti s valorizáciou dôchodkov v roku 2019 chceme zdôrazniť najmä tú skutočnosť, že na budúci rok až približne 80 percent penzií bude zvyšovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou,“ informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

„Možno konštatovať, že ak sa vypláca napríklad starobný dôchodok (ktorý nie je vyplácaný v sume jednej polovice z dôvodu nárokov na výplatu dôchodkov) vo výške 330,80 eura mesačne a viac, tento dôchodok sa zvýši o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, pretože takto určená suma zvýšenia bude vyššia, ako je pevne stanovená suma zvýšenia 8,70 eura mesačne,“ priblížil januárové zvyšovanie penzií riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok 2018 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR predstavoval 2,6 %. To znamená, že dôchodkové dávky sa budú zvyšovať buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu daného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre penzistu výhodnejšie. Z toho vyplýva, že napríklad nekrátený starobný dôchodok sa zvýši buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 8,70 eura.

Penzie sa teda zvýšia o sumu, ktorá bude pre danú sumu penzie výhodnejšia. Napríklad: Dôchodca k 31. decembru 2018 poberá starobný dôchodok v sume 398 eur. Pevná valorizačná suma je 8,70 eura, 2,6 % zo sumy penzie je po zaokrúhlení 10,40 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 408,40 eura, teda zvýšený o tzv. dôchodcovskú infláciu.

Iný dôchodca poberá vdovecký dôchodok v sume 126 eur. Garantovaná pevná suma zvýšenia vdoveckého dôchodku je 5,60 eura, zvýšenie o dôchodcovskú infláciu predstavuje 3,30 eura. Keďže garantovaná suma je vyššia, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu 5,60 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 131,60 eura.

" Ak je dôchodok vyplácaný v súbehu, zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume, ale dôchodok sa zvýši o stanovenú garantovanú pevnú sumu zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice," vraví Višváder.

Ako dodal, o zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. „Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2019,“ vysvetlil Višváder.

O akú sumu porastú dôchodky od januára budúceho roka
druh dôchodku priemerná výška (v eurách) zvýšenie o 2,6 % – dôchodcovská inflácia k 30. 6. valorizácia o 2 % pevnou sumou Hraničná suma penzie, od ktorej sa používa percentuálna valorizácia (v eurách)
Nekrátené
starobný dôchodok 432,7650665 12,20 8,70 334,70
predčasný starobný dôchodok 413,4832766 11,60 8,30 319,30
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane 205,1546380 5,80 4,20 161,60
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 366,6771689 10,30 7,40 284,70
vdovský a vdovecký dôchodok 275,2868224 7,70 5,60 215,40
sirotský dôchodok 130,5557742 3,70 2,70 103,90
         
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu
starobný dôchodok 130,6858924 3,70 2,70 103,90
predčasný starobný dôchodok 149,7323529 4,20 3,00 115,40
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane 85,0790970 2,40 1,80 69,30
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 135,3993790 3,80 2,80 107,70
vdovský a vdovecký dôchodok 120,3304439 3,40 2,50 96,20
sirotský dôchodok 65,4906780 1,90 1,40 53,90
Zdroj: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne

Príklady zvýšenia penzií

Príklad 1: Vyplácaný 1 dôchodok – výhodnejšie zvýšenie o % Dôchodca k 31. decembru 2018 poberá starobný dôchodok v sume 398 eur – 2,6 % z tejto sumy je po zaokrúhlení 10,40 eura. Táto suma je vyššia ako garantovaná pevná suma 8,70 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok zvýšený o dôchodcovskú infláciu v sume 408,40 eura.

Príklad č. 2: Vyplácaný 1 dôchodok – výhodnejšie zvýšenie o garantovanú pevnú sumu Dôchodca poberá vdovecký dôchodok v sume 126 eur – 2,6 % z tejto sumy je po zaokrúhlení 3,30 eura. Keďže garantovaná pevná suma zvýšenia vdoveckého dôchodku 5,60 eur je vyššia, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu 5,60 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 131,60 eura.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Príklad č. 3: Vyplácané dôchodky v súbehu – výhodnejšie zvýšenie o % Dôchodkyňa poberá predčasný starobný dôchodok v sume 453 eur a vdovský dôchodok upravený na sumu jednej polovice vo výške 138 eur. Predčasný starobný dôchodok sa zvýši o 2,6 % zo sumy 453 eur o sumu 11,80 eura po zaokrúhlení. Vdovský dôchodok sa zvýši o 2,6 % zo sumy 138 eur o sumu 3,60 eura po zaokrúhlení. Od 1. januára 2019 bude dôchodkyňa dostávať predčasný starobný dôchodok v sume 464,80 eur a vdovský dôchodok v sume 141,60 eur.

Príklad č. 4: Vyplácané dôchodky v súbehu – výhodnejšie zvýšenie o garantovanú pevnú sumu Dôchodca poberá starobný dôchodok v sume 330 eur a vdovecký dôchodok upravený na sumu jednej polovice vo výške 91 eur. Starobný dôchodok sa zvýši o 2,6 %, teda o 8,60 eura po zaokrúhlení. Keďže garantovaná pevná suma zvýšenia starobného dôchodku 8,70 eura je vyššia, starobný dôchodok sa zvýši o pevnú sumu 8,70 eura. Vdovecký dôchodok sa zvýši o 2,6 %, teda o 2,40 eura po zaokrúhlení. Keďže garantovaná pevná suma zvýšenia vdoveckého dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice 2,50 eura je vyššia, vdovecký dôchodok sa zvýši o pevnú sumu 2,50 eura. Od 1. januára 2019 bude dôchodca dostávať starobný dôchodok v sume 338,70 eura a vdovecký dôchodok v sume 93,50 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Aký je postup pri zvyšovaní penzií…

  • o zvýšenie nie je potrebné požiadať – dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona – automaticky,
  • rozhodnutia o zvýšení poberateľom dôchodkov zašle Sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2019,
  • zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2019,
  • súčasne Sociálna poisťovňa vyplatí aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2019

Dátum, kedy vám bude dôchodok zvýšený

  • 1. január 2019, ak bol dôchodok priznaný pred 1. januárom 2019 a vypláca sa k tomuto dňu Invalidný dôchodok poberateľa, ktorého miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 75 %, sa k 1. 1. 2019 vypláca v sume 292,50 eura mesačne – zvýšenie mu patrí v sume 7,60 eura. Invalidný dôchodok sa od 1. 1. 2019 zvýši na sumu 300,10 eura mesačne.
  • deň priznania penzie v roku 2019, ak je priznaná v roku 2019 Žiadateľovi, ktorému vznikne nárok na invalidný dôchodok (miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 65 %) bude priznaný invalidný dôchodok od 20. 2. 2019 v sume 302,10 eura mesačne. Zvýšenie mu bude patriť v sume 7,90 eura, invalidný dôchodok sa prizná v sume 310,00 eura mesačne.
  • deň opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku v roku 2019, ak sa dôchodok nevypláca 1. januára 2019 Sirota, ktorá mala naposledy vyplatený sirotský dôchodok v sume 135 eur dňa 10. 12. 2018, začne opätovne študovať na vysokej škole od 1. 9. 2019. Od 1. 9. 2019 sa uvoľní výplata sirotského dôchodku v sume 135 eur, ku ktorej bude patriť zvýšenie o 3,50 eura. Od 1. 9. 2019 Sociálna poisťovňa začne vyplácať sirotský dôchodok v sume 138,50 eura mesačne.
Príklady sú len informatívne.

V roku 2019 sa nezvýšia:

  • pozostalostné dôchodky
  • vdovský, vdovecký, sirotský,
  • vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2019 už bol zvýšený.

Sumy, o ktoré by sa mali valorizovať jednotlivé druhy penzií

Od januára 2019 sa dôchodkové dávky budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by takto určená suma zvýšenia dôchodku bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumy príslušného (totožného) druhu dôchodku, zvýši sa penzia o pevnú sumu.

výška dôchodku aká by bola jeho suma po zvýšení o dôchodcovskú infláciu valorizácia o pevnú sumu
starobný dôchodok 2,6 % 2 % (o 8,70 eura)
200 205,20 208,70
300 307,80 308,70
325,50 334,00 334,20
347,50 356,50 356,20
350 359,10 358,70
423,80 434,80 432,50
459,80 471,80 468,50
470 482,30 478,70
487,90 500,60 496,60
500 513,00 508,70
513,90 527,30 522,60
600 615,60 608,70
669,30 686,70 678,00
720 738,80 728,70
750 769,50 758,70
800 820,80 808,70
845,60 867,60 854,30
935 959,30 943,70
1 000 1 026,00 1 008,70
predčasný starobný dôchodok 2,6 % 2,00 % (o 8,30 eura)
250 256,50 258,30
350 359,10 358,30
378,10 388,00 386,40
420 430,90 428,30
455,80 467,70 464,10
595 610,50 603,30
625 641,30 633,30
690 708,00 698,30
755 774,70 763,30
invalidný dôchodok do 70 % 2,6 % 2 % (4,20 eura)
190 195,00 194,20
193 198,00 197,20
204 209,30 208,20
invalidný dôchodok nad 70 % 2,6 % * 2 % (o 7,40 eura)**
333 341,70 340,40
342 350,90 349,40
382 392,00 389,40
vdovský a vdovecký 2,6 % 2 % (o 5,60 eura)
237 243,20 242,60
290 297,60 295,60
sirotský dôchodok 2,6 % 2 % (2,70 eura)
129 132,40 131,70
150 154,00 152,70
Výpočet sumy zvýšenia je len ilustračný.

príklady Ako sa budú zvyšovať dôchodky v súbehu s inými dôchodkami

Príklad 1:

Penzista poberá starobný dôchodok v sume 389,20 eura a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice 125,30 eura. Starobný dôchodok sa zvýši o 10,20 eura. Vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov o 2,50 eura. Od 1. 1. 2019 bude teda poberať starobný dôchodok v sume 399,40 eura a vdovecký dôchodok v sume 127,80 eura. Spolu tak bude dostávať 527,20 eura.

Príklad 2:

Dôchodkyni vypláca Sociálna poisťovňa starobnú penziu vyplácanú v sume jednej polovice 117,20 eura a vdovský dôchodok v sume 345,20 eura. Starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice sa zvýši o 2,70 eura, vdovský dôchodok o 9 eur. Od 1. 1. 2019 bude teda táto penzistka poberať starobný dôchodok v sume 119,90 eura a vdovský dôchodok v sume 354,20 eura. Spolu tak bude dostávať od januára 474,10 eura.

Príklad 3:

Dôchodkyňa k 1. 1. 2019 poberá starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice 128,50 eura a vdovský dôchodok v sume 394,30 eura. Penzia vyplácaná v sume jednej polovice sa zvýši o 2,70 eura, vdovský dôchodok o 9,80 eura. Od januára 2019 bude teda táto dôchodkyňa poberať starobný dôchodok v sume 131,20 eura a vdovský dôchodok v sume 384,10 eura. Spolu tak bude dostávať 515,30 eura.

Príklad 4:

Dôchodca dostáva starobný dôchodok v sume 412,50 eura a vdovecký vyplácaný v sume jednej polovice 132,20 eura, spolu teda dostáva 544,70 eura. Od 1. 1. 2019 sa jeho starobný dôchodok zvýši o 10,80 eura na 423,30 a vdovecký o 2,50 na sumu 134,70 eura, spolu teda dostane 558 eur.

Príklad 5:

Penzistka dostáva starobný dôchodok v sume 385,50 eura a vdovský vyplácaný v sume jednej polovice 135 eur, spolu teda dostáva 520,50 eura. Od 1. 1. 2019 sa jej starobný dôchodok zvýši o 10,30 eura na 405,80 a vdovský o 2,50 eura na sumu 137,50 eura, spolu teda dostane 543,30 eura.

Príklady sú len informatívne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#penzia #dôchodok #valorizácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk