Valorizácia 2019? Väčšina penzií porastie o dôchodcovskú infláciu

, 14.09.2018 06:00
seniori, stará žena, babka
O zvýšení dôchodku bude rozhodovať Sociálna poisťovňa. Autor:

V januári budúceho roku sa budú dôchodky opäť valorizovať, okrem vyrovnávacieho príplatku, buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o tzv. dôchodcovskú infláciu, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu, ktorá prislúcha danému druhu dôchodku.

„V súvislosti s valorizáciou dôchodkov v roku 2019 chceme zdôrazniť najmä tú skutočnosť, že podľa našich predpokladov na budúci rok až približne 80 percent penzií bude zvyšovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu, a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou,“ informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok 2018 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR predstavoval 2,6 %. To znamená, že dôchodkové dávky sa budú zvyšovať buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu daného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre penzistu výhodnejšie. „Z toho vyplýva, že napríklad nekrátený starobný dôchodok sa zvýši buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 8,70 eura,“ približuje Petrová.

Penzie sa teda zvýšia o sumu, ktorá bude pre danú sumu penzie výhodnejšia. „Napríklad v prípade nekráteného starobného dôchodku je to suma 334,70 eura, teda pre poberateľa nekráteného starobného dôchodku, ktorého suma dôchodku je 334,70 eura alebo vyššia, bude výhodnejšie percentuálne zvýšenie v porovnaní so zvýšením o pevnú sumu 8,70 eura,“ povedala.

Ak však dôchodkyňa dostáva starobný dôchodok v sume 200 eur, bude sa jej penzia zvyšovať o pevnú sumu, pretože tak sa jej dôchodok zvýši o 8,70, kým zvýšenie o dôchodcovskú infláciu – 2,6 % z 200 eur – by bolo len 5,20 eura.

Zvýšenie každého dôchodku sa posudzuje samostatne. To znamená, že ak penzista poberá napríklad dva dôchodky, zvýši sa každý z nich. Penzie, ktoré sa z dôvodu súbehu vyplácajú v sume jednej polovice, sa zvýšia o osobitne určenú sumu, pričom táto suma zvýšenia nie je určená ako jedna polovica zo sumy zvýšenia dôchodku nevyplácaného v súbehu. Ak dôchodca poberá viac dôchodkov, môže byť preňho pri jednom druhu dôchodku výhodnejšia valorizácia pevnou sumou, ale pri druhom zas percentuálna valorizácia, teda suma zvýšenia každého dôchodku sa vykonáva samostatne.

Ak napríklad penzista poberá nekrátený starobný dôchodok vo výške 500 eur a krátený vdovský v sume 90 eur, percentuálne zvýšenie nekrátenej penzie je 13,00 eura a percentuálne zvýšenie vdovského dôchodku zas 2,40 eura. Minimálna pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku je pre rok 2019 na úrovni 8,70 eura a v prípade kráteného vdovského dôchodku 2,50 eura. V takomto prípade sa nekrátený starobný dôchodok zvýši percentuálne o 13,00 eura a krátený vdovský dôchodok o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 2,50 eura.

„O zvýšení dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa, ktorá uvedie v rozhodnutí o zvýšení dôchodku obe sumy zvýšenia a dôchodcovi sa prizná vyššia z uvedených súm. Sociálna poisťovňa každoročne zasiela rozhodnutia o zvýšení dôchodku tak, aby boli doručené ku dňu splatnosti dôchodku v mesiaci január príslušného kalendárneho roka. To znamená, že dôchodcovi, ktorý dostáva svoju penziu napríklad 18. deň v mesiaci, bude rozhodnutie doručené tesne pred 18. januárom 2019,“ dodala Petrová.

Aký je postup pri zvyšovaní penzií…

1. o zvýšenie nie je potrebné požiadať – dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona – automaticky,

2. rozhodnutia o zvýšení poberateľom dôchodkov zašle Sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2019,

3. zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2019,

4. súčasne Sociálna poisťovňa vyplatí aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2019

Kedy vám bude dôchodok valorizovaný?

  • 1. januára 2019, ak bol dôchodok priznaný pred 1. januárom 2019 a vypláca sa k tomuto dňu Invalidný dôchodok poberateľa, ktorého miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 75 %, sa k 1. 1. 2019 vypláca v sume 292,50 eura mesačne – zvýšenie mu patrí v sume 7,60 eura. Invalidný dôchodok sa od 1. 1. 2019 zvýši na sumu 300,10 eura mesačne.
  • deň priznania penzie v roku 2019, ak je priznaná v roku 2019 Žiadateľovi, ktorému vznikne nárok na invalidný dôchodok (miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 65 %) bude priznaný invalidný dôchodok od 20. 2. 2019 v sume 302,10 eura mesačne. Zvýšenie mu bude patriť v sume 7,90 eura, invalidný dôchodok sa prizná v sume 310,00 eura mesačne.
  • deň opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku v roku 2019, ak sa dôchodok nevypláca 1. januára 2019 Sirota, ktorá mala naposledy vyplatený sirotský dôchodok v sume 135 eur dňa 10. 12. 2018, začne opätovne študovať na vysokej škole od 1. 9. 2019. Od 1. 9. 2019 sa uvoľní výplata sirotského dôchodku v sume 135 eur, ku ktorej bude patriť zvýšenie o 3,50 eura. Od 1. 9. 2019 Sociálna poisťovňa začne vyplácať sirotský dôchodok v sume 138,50 eura mesačne.
Príklady sú len informatívne.

V roku 2019 sa nezvýšia:

  • pozostalostné dôchodky
  • vdovský, vdovecký, sirotský,
  • vymerané zo starobného, z predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2019 už bol zvýšený.

Príklady ako sa budú zvyšovať dôchodky v súbehu s inými dôchodkami

Príklad 1:

Penzista poberá starobný dôchodok v sume 375,20 eura a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice 115,30 eura. Starobný dôchodok sa zvýši o 9,80 eura. Vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov o 3,00 eura. Od 1. 1. 2019 bude teda poberať starobný dôchodok v sume 385,00 eura a vdovecký dôchodok v sume 118,30 eura. Spolu tak bude dostávať 503,30 eura.

Príklad 2:

Dôchodcovi vypláca Sociálna poisťovňa starobnú penziu vyplácanú v sume jednej polovice 115,10 eura a vdovecký dôchodok v sume 330,20 eura. Starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice sa zvýši o 3,00 eura, vdovecký dôchodok o 8,60 eura. Od 1. 1. 2019 bude teda tento dôchodca poberať starobný dôchodok v sume 118,10 eura a vdovecký dôchodok v sume 338,80 eura. Spolu tak bude dostávať od januára 456,90 eura.

Zvýšenie každého dôchodku sa posudzuje...
Zvýšenie každého dôchodku sa posudzuje samostatne. To znamená, že ak penzista poberá napríklad dva dôchodky, zvýši sa každý z nich. Autor: SHUTTERSTOCK

Príklad 3:

Dôchodkyňa k 1. 1. 2019 poberá starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice 125 eur a vdovský dôchodok v sume 374,30 eura. Penzia vyplácaná v sume jednej polovice sa zvýši o 3,30 eura, vdovský dôchodok o 9,80 eura. Od januára 2019 bude teda táto dôchodkyňa poberať starobný dôchodok v sume 128,30 eura a vdovský dôchodok v sume 384,10 eura. Spolu tak bude dostávať 512,40 eura.

Príklad 4:

Dôchodca dostáva starobný dôchodok v sume 412,50 eura a vdovecký vyplácaný v sume jednej polovice – 132,20 eura, spolu teda dostáva 544,70 eura. Od 1. 1. 2019 sa jeho starobný dôchodok zvýši o 10,80 eura na 423,30 a vdovecký o 3,50 na sumu 135,70 eura, spolu teda dostane 559,00 eura.

Príklad 5:

Penzistka dostáva starobný dôchodok v sume 395,50 eura a vdovský vyplácaný v sume jednej polovice – 115,00 eur, spolu teda dostáva 510,50 eura. Od 1. 1. 2019 sa jej starobný dôchodok zvýši o 10,30 eura na 405,80 a vdovský o 3,00 eura na sumu 118,00 eura, spolu teda dostane 523,80 eura.

Príklady sú len informatívne.
O akú sumu porastú dôchodky od januára budúceho roka
druh dôchodku priemerná výška (v eurách) zvýšenie o 2,6 % – dôchodcovská inflácia k 30. 6. valorizácia o 2 % pevnou sumou hraničná suma dôchodku, od ktorej sa používa percentuálna valorizácia (v eurách)
Nekrátené        
starobný dôchodok 432,7650665 12,20 8,70 334,70
predčasný starobný dôchodok 413,4832766 11,60 8,30 319,30
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane 205,1546380 5,80 4,20 161,60
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 366,6771689 10,30 7,40 284,70
vdovský a vdovecký dôchodok 275,2868224 7,70 5,60 215,40
sirotský dôchodok 130,5557742 3,70 2,70 103,90
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu
starobný dôchodok 130,6858924 3,70 2,70 103,90
predčasný starobný dôchodok 149,7323529 4,20 3,00 115,40
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane 85,0790970 2,40 1,80 69,30
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 135,3993790 3,80 2,80 107,70
vdovský a vdovecký dôchodok 120,3304439 3,40 2,50 96,20
sirotský dôchodok 65,4906780 1,90 1,40 53,90
Zdroj: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne

Príklady zvýšenia penzií

Príklad 1:

Penzista poberá sólo starobný dôchodok vo výške 300 eur. Na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR by sa mali dôchodkové dávky v roku 2019 valorizovať o 2,6 %. Sociálna poisťovňa porovná percentuálne zvýšenie v tomto prípade 7,80 eura s minimálnou valorizačnou pevnou sumou (2 % z priemernej sumy nekráteného starobného dôchodku), ktorá pre rok 2019 bude pri nekrátenom starobnom dôchodku na úrovni 8,70 eura a dôchodcovi sa zvýši dôchodok o vyššiu z týchto dvoch súm, čiže v tomto prípade o 8,70 eura.

Príklad 2:

Dôchodca poberá sólo starobný dôchodok v sume 400 eur. Percentuálne zvýšenie v tomto prípade by predstavovalo 10,40 eura, čo je viac ako 8,70 eura, a preto by sa tomuto penzistovi mal zvýšiť dôchodok o 10,40 eura.

O zvýšenie dôchodku nie je potrebné požiadať....
O zvýšenie dôchodku nie je potrebné požiadať. Dôchodky sa totiž zvýšia automaticky. Autor: SHUTTERSTOCK

Príklad 3:

Penzista poberá nekrátený starobný dôchodok vo výške 500 eur a vdovský dôchodok, ktorý je krátený, vo výške 90 eur. Percentuálne zvýšenie nekráteného starobného dôchodku by predstavovalo 13,00 eura a percentuálne zvýšenie vdovského dôchodku 2,40 eura. Minimálna pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku bude pre rok 2019 na úrovni 8,70 eura a v prípade kráteného vdovského dôchodku na úrovni 2,50 eura. V takomto prípade sa nekrátený starobný dôchodok zvýši percentuálne o 13,00 eura a krátený vdovský dôchodok o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 2,50 eura.

Zdroj: MPSVaR SR

Sumy, aké dosiahnu jednotlivé druhy penzií

Od januára 2019 sa dôchodkové dávky budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by takto určená suma zvýšenia dôchodku bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumy príslušného (totožného) druhu dôchodku, zvýši sa penzia o pevnú sumu.

výška dôchodku aká by bola jeho suma po zvýšení o dôchodcovskú infláciu valorizácia o pevnú sumu
starobný dôchodok 2,6 % 2 % (o 8,70 eura)    
200 205,20 208,70    
300 307,80 308,70    
350 359,10 358,70    
470 482,30 478,70    
500 513,00 508,70    
600 615,60 608,70    
720 738,80 728,70    
750 769,50 758,70    
800 820,80 808,70    
935 959,30 943,70    
1 000 1 026,00 1 008,70    
predčasný starobný dôchodok 2,6 % 2,00 % (o 8,30 eura)    
250 256,50 258,30    
350 359,10 358,30    
420 430,90 428,30    
595 610,50 603,30    
625 641,30 633,30    
690 708,00 698,30    
755 774,70 763,30    
invalidný dôchodok do 70 % 2,6 % 2 % (4,20 eura)    
190 195,00 194,20    
193 198,00 197,20    
204 209,30 208,20    
invalidný dôchodok nad 70 % 2,6 % 2 % (o 7,40 eura)    
333 341,70 340,40    
342 350,90 349,40    
382 392,00 389,40    
vdovský a vdovecký 2,6 % 2 % (o 5,60 eura)    
237 243,20 242,60    
290 297,60 295,60    
sirotský dôchodok 2,6 % 2 % (2,70 eura)    
129 132,40 131,70    
150 154,00 152,70    
Výpočet sumy zvýšenia je len ilustračný.    

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #valorizácia #vdovský dôchodok #penzisti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Počkajte na výsledky nič neuzatvárajte bez relevantných informácií.
Nezneužívajte dobrotu svojich...

+ Alkohol vám robí zle v mysli i vo vnútri, myslite na možné depresie.
Čím viac budete protestovať, tým...