Lieky pre seniorov: Maximálne 25 eur

, 09.09.2018 06:00
seniori, lieky, dôchodci, dôchodok,
Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Autor:

Limitom spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku hradeného z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku limit spoluúčasti 25 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky.

Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, pričom ide o liek s najnižším doplatkom za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší štvrťrok.

Limit vo výške 25 eur sa vzťahuje na:

  • poberateľov starobného dôchodku,
  • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,
  • poberateľov penzie z iného členského štátu únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska – ak nie je takáto osoba poistená v tomto členskom štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu,
  • osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok,
  • poberateľov invalidného alebo invalidného výsluhového dôchodku,
  • osobu, ktorá je držiteľom preukazu osoby s ŤZP alebo preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom,
  • osobu, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok.

Otázky a odpovede: Ako funguje vrátenie doplatkov za lieky?

Vrátenie peňazí za doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky nemusíte žiadať, urobíme to automaticky, ak patríte do skupiny poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky zakúpili), ak je suma, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá. Peniaze dostanete poštovou poukážkou alebo na účet.

Ktoré lieky sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok, ale len tie, ktoré: sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“, zdravotnícke pomôcky ani dietetické potraviny), sú najlacnejšie na dané ochorenie. Nezapočítavajú sa teda tie lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok už uvedených. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cena tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. To isté platí pre dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky určené na ich ochorenie.

Ktoré lieky hradí zdravotná poisťovňa?

Pri uhrádzaní liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok sa riadime zákonom a nariadeniami ministerstva zdravotníctva. To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva alebo lieky na portáli www.vyhodnelieky.sk. Tu okrem ceny, ktorú hradí poisťovňa, a vášho doplatku nájdete zároveň aj informácie o lacnejších liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek.

Ktorým poistencom vracia zdravotná poisťovňa doplatky za lieky?

Po novom od 1. 1. 2018 zdravotné poisťovne vrátia nielen doplatky za lieky, ale aj za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky týmto poistencom: držiteľom preukazov ZŤP, invalidným a starobným dôchodcom bez ohľadu na výšku dôchodku) a deťom do dovŕšenia 6 rokov.

Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #doplatky za lieky #zľavy pre dôchodcov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Nevnucujte svoj názor všetkým na vôkol, vy sa riaďte svojim a oni svojim.
Uvoľnite konečne napätie, ktoré...

+ Nezabúdajte na hydratáciu, vaše telo aj tvár ju potrebujú.
Dnes vám príde do cesty niekto kto bude ďalej...