Penzijné dávky: Viac druhov s rôznymi podmienkami

11.07.2018 10:03
dôchodca, dôchodok, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Niektorú z dôchodkových dávok poberá na Slovensku takmer 1,7 milióna ľudí. Viac ako milión ľudí poberá starobné penzie, nasledujú pozostalostné dávky a invalidné dôchodky. Každý z nich má iný účel, aj iné podmienky priznania. Mnoho ľudí má však z týchto dávok zmätok. Kedy a kto má na ne nárok?

Pokiaľ ide o starobný dôchodok, ten dostane každý, kto dosiahol dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov. Tomu, kto tieto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku až počas konania o priznanie penzie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Všetci budúci penzisti, ktorí pracovali dlhšie ako tridsať rokov, ale za nízku mzdu, a splnia aj iné podmienky nároku, majú automaticky nárok na minimálny dôchodok. Podľa Višvádera sú podmienky splnené, ak človek, ktorý odchádza do dôchodku získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj pozostalostné dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, penzie z cudziny a vyplácané z II. piliera,“ konštatoval. Suma minimálnej penzie je na úrovni 136 % sumy životného minima, teda zo sumy 205,07 eura, ale nie je jednotná. Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. Ak človek odpracuje 40 a viac rokov, jeho budúca penzia vzrastie o tri percentá. Suma najnižšieho minimálneho dôchodku je v súčasnosti 271,30 eura, od januára sa zvýši na 278,90 eura.

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného dôchodku z I. aj z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima, teda vyššia ako 246,10 eura mesačne. Dobrou správou je, že od júla si môžu aj predčasní penzisti privyrobiť – 200 eur mesačne.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však splniť tri podmienky, a to súčasne. Je invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

Ďalšou dávkou sú vdovské a vdovecké dôchodky. K uplatneniu nároku na ne treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba predložiť aj ďalšie doklady.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vdovský dôchodok #starobný dôchodok #seniori #invalidný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk