Aké dávky môžete dostať, ak popri dôchodku pracujete?

03.07.2018 13:35
dôchodca, dôchodkyňa, pracujúci
Ilustračné foto. Autor:

Každý môže dostať dávky len z toho poistenia, na ktoré si platí odvody.

Nemocenská dávka

Poskytuje sa poistencovi v prípade, že bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie.

Od 1. do 3. dňa práceneschopnosti dostane penzista nemocenské vo výške 25 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Od 4. dňa nemocenské dosahuje 55 percent z vymeriavacieho základu. Polovičné nemocenské patrí poistencovi, ktorý si práceneschopnosť privodil v dôsledku použitia alkoholu alebo iných návykových látok.

Nemocenské sa vypláca za kalendárne dni. Prvých 10 dní ho platí zamestnávateľ a od 11. dňa Sociálna poisťovňa. Nárok na nemocenskú dávku zanikne ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti. Najdlhšie ju možno poberať 52 týždňov.

Odvody na nemocenské poistenie platia starobní, predčasní aj invalidní dôchodcovia pracujúci na zmluvu a predčasní a invalidní penzisti zamestnaní na dohodu. Neplatia ich len starobní dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu. Tí preto ani nemôžu získať nemocenské dávky. Ak si dôchodca od 1. júla uplatní odvodovú úľavu pri jednej dohode, nebude z tejto dohody platiť odvody na nemocenské poistenie, preto nebude môcť získať ani nemocenskú dávku či ošetrovné.

Ošetrovné

Nárok na ošetrovné vzniká v prípade potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Sociálna poisťovňa vypláca ošetrovné vo výške 55 percent z denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Dávka sa poskytuje za kalendárne dni. Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Najviac ho možno poberať desať kalendárnych dní.

Dávka v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti spomedzi penzistov platia len pracujúci invalidní dôchodcovia s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o maximálne 70 percent. Od 1. júla budú môcť aj oni v prípade práce na dohodu získať odvodovú úľavu. Invalidní penzisti s vyšším poklesom a takisto predčasní a starobní dôchodcovia odvody na poistenie v nezamestnanosti neplatia, preto nemôžu dostať ani dávku v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne, ak bol poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený pre prípad nezamestnanosti aspoň dva roky, teda 730 dní.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni a jej výška dosahuje 50 % denného vymeriavacieho základu. Nezamestnaný by tak mal dostať polovicu svojho doterajšieho hrubého príjmu. Maximálne sa dávka v nezamestnanosti vypočíta z dvojnásobku priemerného platu spred dvoch rokov.

Dávky z úrazového a garančného poistenia

Všetci zamestnávatelia sú povinne úrazovo a garančne poistení. Na toto poistenie platí odvody vždy len zamestnávateľ, nie zamestnanec. Na dávky z úrazového a garančného poistenia majú napriek tomu nárok zamestnanci.

Z úrazového poistenia vzniká zamestnancom, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im bola zistená choroba z povolania, nárok na úrazové dávky, o ktorých rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne (napr. úrazový príplatok, jednorazové vyrovnanie, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením, v prípade úmrtia následkom pracovného úrazu vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom, nárok na jednorazové odškodnenie).

O úrazovej rente rozhoduje Sociálna poisťovňa, ústredie, na úrazovú rentu však nemá nárok pracujúci starobný dôchodca ani osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom. Pracujúci invalidný dôchodca, pokiaľ nedovŕšil dôchodkový vek, na úrazovú rentu nárok má.

Zamestnávateľ je tiež garančne poistený, takže ak sa stane platobne neschopným a nevyplatí svojim zamestnancom oprávnené nároky z pracovnoprávneho vzťahu, títo zamestnanci si ich môžu uplatňovať z garančného poistenia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dávky #pracujúci dôchodcovia #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk