Kto má nárok na dedičstvo zo zákona? Manžel, deti alebo aj cudzie osoby?

19.06.2018 13:36
dedičstvo, peniaze, úspory, dedenia, sporenie
Ilustračné foto. Autor:

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel.

1. dedičská skupina

Občiansky zákonník stanovuje, že v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia. Poručiteľovými deťmi sú aj deti narodené mimo manželstva, deti osvojené, ako aj deti ešte nenarodené za podmienky, že sa narodia živé.

Podmienkou dedenia manžela alebo manželky je existencia manželstva v čase smrti poručiteľa, pričom nezáleží na tom, či manželia žili v spoločnej domácnosti. Zákon nevyžaduje ani to, aby existovalo medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo. Ak poručiteľ nemal manžela a mal v čase svojej smrti iba potomkov, celé dedičstvo sa rozdelí medzi týchto potomkov.

Príklad

Zosnulá žena bola vydatá a má štyroch dospelých potomkov. Vlastnila trojizbový byt spoločne s manželom. Byt bol súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva (BSM). Po vyrovnaní BSM v rámci dedičského konania sa predmetom dedičského konania stal polovičný podiel na vlastníctve bytu. V tomto prípade bude manžel a štyri deti.

Účelom vyrovnania BSM v konaní o dedičstve je určiť, čo z majetku BSM pripadne do vlastníctva pozostalého manžela a čo bude patriť do dedičstva. Výsledkom je potom určenie, ktorá konkrétna vec alebo aká jej časť patrí do dedičstva. Pri vyrovnaní sa postupuje podľa predpisov Občianskeho zákonníka. BSM sa vyrovná buď dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, alebo vyrovnanie vykoná súd. Následne sa dedená polovica majetku rozdelí na príslušnú časť podľa počtu dedičov, v tomto prípade každý získa 1/5 z tohto konkrétneho dedičstva – polovice bytu. Všetci majú zo zákona nárok na rovnakú časť dedičstva.

Polovica bytu, ktorá je predmetom dedičského konania, sa rozdelí rovnakým dielom medzi manžela a synov. Čiže každý zdedí 10-percentný podiel z dedenej polovice bytu. Manžel tak bude celkom vlastniť 60 percent a každé dieťa 10 percent predmetnej nehnuteľnosti.

V prípade, ak by bola žena rozvedená, bývalý manžel by nemal nárok na dedičstvo a štyri deti by dedili majetok, ktorý by bol predmetom dedičského konania, rovným dielom, ak by niektoré z detí nežilo, malo by nárok na dedičstvo prípadné vnúča alebo vnúčatá.

2. dedičská skupina

V druhej skupine dedia manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak v druhej dedičskej skupine niet ďalších zákonných dedičov, celé dedičstvo pripadne manželovi poručiteľa.

Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy dedí najmenej polovicu dedičstva. V prvej dedičskej skupine nemôže dediť manžel sám, dedí až v druhej dedičskej skupine, a to spolu s manželkinými rodičmi, najmenej polovicu dedičstva dostane on a zvyšok rodičia alebo rodič, ak žije len jeden.

Za osobu, ktorá žila s poručiteľom v spoločnej domácnosti, sa považuje osoba, ktorá s ním žila aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou. Podstatné je, že v čase smrti poručiteľa tento stav musí trvať, teda ak sa deň pred smrťou poručiteľa uvedená osoba z domácnosti odsťahovala, už dedičom nebude. Môže ísť pritom o druha/družku, súrodenca, priateľa, priateľku, známeho. Musí byť súčasne splnené to, že: a) tieto osoby žili spolu s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou a starali sa o spoločnú domácnosť, alebo b) tieto osoby žili spolu s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou a boli s výživou na poručiteľa odkázaní

Príklad

Zosnulý muž bol majiteľom rodinného domu a chalupy spoločne manželkou. Obe nehnuteľnosti patrili do ich BSM. Po vyrovnaní BSM a chalupy sa predmetom dedičského konania stal jeho polovičný podiel na vlastníctve domu a chalupy. Manželia nemali deti, dediť bude teda manželka, manželovi rodičia, ktorí by prichádzali do úvahy ako dedičia z druhej dedičskej skupiny, už nežijú.

Rodinný dom aj chalupu v dedičskom konaní zdedí manželka, stane sa teda 100-percentnou vlastníčkou nehnuteľnosti. Ak by žili manželovi rodičia, mali by ako dedičia z druhej dedičskej skupiny tiež nárok na dedičský podiel z oboch nehnuteľností, manželke by však pripadla najmenej polovica dedičstva.

3. dedičská skupina

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti, teda netere a synovci poručiteľa. Za poručiteľových súrodencov sa budú považovať aj súrodenci s aspoň jedným spoločným rodičom. Súrodencom bude aj súrodenec, ktorý bol osvojený.

Príklad

Zosnulý muž je vlastníkom bytu, v ktorom desať rokov býval so svojou družkou v spoločnej domácnosti. Muž bol bezdetný. Rodičia muža nežijú, žijú len jeho sestra a bratova dcéra. Družka aj súrodenci dedia v tretej dedičskej skupine, družka dedí ako spolužijúca osoba, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti minimálne jeden rok pred smrťou, o dedičstvo sa však musí ešte rovným dielom podeliť so súrodencami družky, v prípade ak by muž súrodencov nemal, pripadlo by celé dedičstvo družke.

Nehnuteľnosť pripadne pri delení dedičstva družke muža, jeho sestre a neteri. Rozdelí sa teda medzi tri osoby. Každý z nich získa tretinový podiel k predmetnej nehnuteľnosti.

Ak by zosnulý súrodenec mal napríklad dve deti, tak by sa jeho tretinový podiel delil medzi ne.

Ak by muž nemal súrodencov, tak dom zdedí družka ako osoba, ktorá s ním žila v spoločnej domácnosti po dobu jedného roka pred jeho smrťou. V čase smrti poručiteľa tento stav musí trvať, teda ak sa deň pred smrťou poručiteľa uvedená osoba z domácnosti odsťahovala, už dedičom nebude. Môže ísť pritom o druha/družku, súrodenca, priateľa, priateľku, známeho. Musí byť súčasne splnené to, že: a) tieto osoby žili spolu s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou a starali sa o spoločnú domácnosť, alebo b) tieto osoby žili spolu s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou a boli s výživou na poručiteľa odkázaní.

Ak by muž nemal manžela, druha, deti ani rodičov, len dvoch súrodencov, tak obaja by dedili rovným dielom, súrodenci zo zákona dedia rovným dielom.

Ak by už niektorý zo súrodencov nežil, právo na dedičstvo prechádza na jeho deti (netere, synovcov a ženy), tie sa o jeho podiel podelia rovným dielom.

4. dedičská skupina

V tejto skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti, teda strýkovia a tety poručiteľa. Dediť teda môžu otcov otec, otcova matka, matkin otec, matkina matka a ich deti. Ak nemôžu dediť ani dedičia vo štvrtom rade, tak nebude dediť nikto zo známych osôb zosnulej osoby, majetok zosnulého pripadne štátu.

Príklad

Zosnulá žena je jedinou vlastníčkou rodinného domu. Nemá manžela, druha, súrodencov ani deti, rodičia jej zomreli. Žije však stará matka z matkinej strany a teta z otcovej strany.

Dedičské podiely sú v takomto prípade rovnaké. Stará matka aj teta zdedia polovicu rodinného domu. V prípade, ak by žili všetci starí rodičia a teta, každý z nich by zdedil 1/20. Ak by už žiaden prarodič nežil, celý majetok by zdedila teta.

Ak žena nemala iných príbuzných, len napríklad strýka a tetu, títo budú dediť zo zákona v štvrtej dedičskej skupine. Na ich potomkov (bratranca a sesternice zosnulého) však už dedičské právo neprechádza. Keby teda ani strýkovia či tety neboli nažive, nikto iný už dediť nemôže a všetok majetok prepadne štátu. Majetok v rodine je možné udržať len na základe závetu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dedičstvo #seniori #závet
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk