Prepočíta sa dôchodok všetkým penzistom?

12.06.2018 09:41
dôchodca, dôchodok, penzia, pes
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede k prepočtu penzií starodôchodcov.

Prepočíta sa dôchodok každému penzistovi, ktorý mal starobný dôchodok priznaný pred 1. 1. 2004?

Nie. Sociálna poisťovňa (SP) určí novú sumu dôchodku len tým dôchodcom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky. Podstatná je najmä podmienka, že dôchodok musel byť priznaný najmenej zo sumy priemerného mesačného zárobku uvedenej v novele zákona o sociálnom poistení. Tieto sumy priemerného mesačného zárobku sú uvedené aj v tabuľke na stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Dôchodkové poistenie – Starodôchodcovia – prepočet. Sú tam aj ďalšie informácie o tom, komu a za akých podmienok sa dôchodky priznané pred 1. 1. 2004 prepočítajú.

Musím o nové určenie sumy starobného dôchodku priznaného pred 1. 1. 2004 požiadať?

Nie. SP určí novú sumu dôchodku z úradnej povinnosti, teda bez osobitnej žiadosti dôchodcu, pričom novú sumu penzie mu doplatí od 1. 1. 2018.

Prečo sa na mňa zvýšenie alebo nové určenie sumy starobného dôchodku nevzťahuje?

Pretože nespĺňate podmienky, ktoré taxatívne stanovuje zákon: suma dôchodku musela byť určená podľa zákonov účinných pred 1. 1. 2004, teda podľa zákona č. 100/1988 Zb., podľa zákona č. 121/1975 Zb. a ďalších, priemerný mesačný zárobok použitý pri výpočte dôchodku dosahoval zákonom určenú minimálnu sumu podľa roku priznania dôchodku.

Má dátum vydania rozhodnutia o novej sume starobného dôchodku negatívny vplyv na vyplatenú sumu?

Nie. Ak bude suma starobného dôchodku po novom určení vyššia, nárok na zvýšenie vzniká od 1. 1. 2018, a to bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení rozhodne. Zvýšenú sumu Sociálna poisťovňa vždy doplatí spätne od 1. 1. 2018.

O koľko eur sa mi zvýši starobný dôchodok?

To, či sa dôchodok zvýši a o akú sumu, je individuálne. Suma zvýšenia starobného dôchodku je rôzna a ovplyvňuje ju viacero faktorov, ktoré závisia od individuálnej situácie konkrétneho poberateľa dôchodku. Preto nie je možné vopred určiť, aká bude suma zvýšenia starobného dôchodku. Sumu zvýšenia ovplyvňuje napríklad výška hrubých zárobkov, dĺžka získaného zamestnania alebo výkon zamestnania vo zvýhodnenej pracovnej kategórii. O vyššiu sumu sa napríklad zvýši starobný dôchodok poberateľovi, ktorý dosahoval nadpriemerné zárobky a po dosiahnutí dôchodkového veku o priznanie a vyplácanie dôchodku hneď nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný aj niekoľko rokov bez poberania dôchodku.

Ak bude suma starobného dôchodku po novom určení nižšia ako doteraz vyplácaná suma, zníži sa mi suma starobného dôchodku?

Nie. Ak po novom určení sumy starobného dôchodku nie je dôchodok vyšší ako vyplácaný dôchodok, Sociálna poisťovňa bude starobný dôchodok naďalej vyplácať v nezmenenej sume. Dôchodca teda bude dostávať dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší.

Prečo mi Sociálna poisťovňa nedoplatí starobný dôchodok už od jeho priznania?

Za obdobie pred 1. januárom 2018 zákon Sociálnej poisťovni neumožňuje novovypočítaný dôchodok vyplatiť. Ak bude novovypočítaná suma vyššia, nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku môže vzniknúť najskôr od účinnosti zákona č. 184/2017 Z. z., teda od 1. 1. 2018.

Kedy mi bude doručené rozhodnutie o novej sume dôchodku?

SP rozhodne o novej sume dôchodku najneskôr do 31. 10. 2018, to znamená do zákonom stanoveného termínu.

V rozhodnutí, ktoré mi už bolo doručené, sa uvádza iný priemerný mesačný zárobok (PMZ), ako som mal uvedený v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku. Je to tak správne?

Áno. V odôvodnení rozhodnutia SP presne uvádza jednotlivé kroky nového určenia sumy starobného dôchodku. Prvým krokom je, že pôvodný neupravený PMZ sa upraví novým spôsobom, ktorý je presne uvedený v zákone o sociálnom poistení. Z upraveného PMZ sa následne podľa percentuálnej výmery určí nová suma dôchodku. Sumy PMZ sú uvedené aj v tabuľke na webovej stránke SP www.socpoist.sk v časti Dôchodkové poistenie – Starodôchodcovia – prepočet.

V odôvodnení doručeného rozhodnutia sa uvádzajú valorizácie starobného dôchodku, ktoré sú rozdielne oproti sumám, o ktoré mi bol dôchodok v skutočnosti zvyšovaný. Prečo je to tak?

V odôvodnení rozhodnutia SP presne uvádza, akým spôsobom vypočítala novú sumu starobného dôchodku patriacu od 1. 1. 2018. To znamená, že v odôvodnení je vysvetlená „rekonštrukcia“ výpočtu starobného dôchodku podľa novej právnej úpravy odo dňa jeho priznania až do 1. 1. 2018. Prvým krokom je, že pôvodný neupravený PMZ sa upraví novým spôsobom uvedeným v zákone (starobný dôchodok musí byť, v závislosti od roku priznania dôchodku, priznaný z PMZ, ktorého najnižšie hodnoty sú uvedené v zákone o sociálnom poistení). Z upraveného PMZ sa podľa percentuálnej výmery určí nová suma dôchodku. Z tejto sumy sa následne znovu vypočítajú všetky valorizácie od priznania starobného dôchodku až po rok 2018. Jednotlivé sumy zvýšení uvedené v odôvodnení rozhodnutia slúžia iba na určenie novej sumy penzie od 1. 1. 2018, a nie sú to sumy, o ktoré mal byť dôchodok zvýšený pred 1. 1. 2018. Ak penzista potrebuje pomoc s identifikovaním údajov v rozhodnutí o priznaní dôchodku alebo s vysvetlením údajov v rozhodnutí o novom určení sumy starobnej penzie, môže sa obrátiť na zamestnancov pobočiek SP alebo Informačno-poradenského centra SP.

Prečo ešte Sociálna poisťovňa nerozhodla o novej sume môjho starobného dôchodku?

Poberateľom starobného dôchodku, ktorých suma dôchodku sa v zásade s výnimkou každoročnej valorizácie nezmenila, Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutia, ktoré boli doručené v januári 2018. Sociálna poisťovňa súbežne rozhoduje aj v konaniach, v ktorých je na určenie sumy starobného dôchodku nevyhnutné použiť údaje evidované v spisovom materiáli poberateľa dôchodku. Postupuje pritom postupne od najstarších poberateľov starobného dôchodku. Zákon stanovuje, že Sociálna poisťovňa musí rozhodnúť najneskôr do 31. 10. 2018. Zákon zohľadňuje, že Sociálna poisťovňa má o prepočítaní starobných dôchodkov rozhodovať popri svojich ďalších povinnostiach. Ide o činnosti, ktoré si vyžadujú vysokokvalifi­kovaných zamestnancov. Každý dôchodok je potrebné jednotlivo prepočítať a v novej sume dôchodku zohľadniť aj všetky zmeny od priznania dôchodku. Preto sa môže rozhodovať len postupne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #starodôchodcovia #zvyšovanie dôchodkov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk