Chystáte sa napísať testament?

12.04.2018 10:30
dedičstvo, závet, testament
Ilustračné foto. Autor:

Čo všetko musí závet obsahovať a ako ho možno napísať.

Druhy závetov

1. holografný – napísaný vlastnou rukou

Povinnosti závetcu: musí sám napísať celé znenie závetu, musí napísať deň, mesiac, rok, kedy závet napísal, musí závet podpísať, nemusia byť prítomní svedkovia, podpis závetcu nemusí byť úradne overený.

2. alografný – nenapísaný vlastnou rukou

Povinnosti závetcu: nemusí byť napísaný vlastnou rukou, ale vlastnou rukou podpísaný, znenie závetu a dátum spísania závetu môže napísať ktokoľvek iný, ale závetca ho musí podpísať, musí závet podpísať vlastnou rukou a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami musí výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu, svedkovia sa musia na závet podpísať, špeciálna forma musí byť dodržaná pri alografných závetoch osôb, ktoré: nemôžu čítať alebo písať, nevidia, nepočujú a zároveň nemôžu čítať a písať.

Osobitá forma závetu: Ak je pisateľ závetu v zlom zdravotnom stave, nevidiaci, nepočujúci, nemôže písať alebo čítať, využíva sa osobitá forma závetu. Prítomní musia byť traja svedkovia, pred ktorými sa nahlas prečíta text závetu, ktorý oni svojim podpisom potvrdia. Svedkami závetu môžu byť len osoby spôsobilé k právnym úkonom, ďalej to nesmú byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Taktiež nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby. Pisateľom, ako aj predčitateľom môže byť aj svedok. Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. V závete musí byť uvedené, kto listinu napísal a prečítal.

Svedkovia pri závete: ich úlohou je dosvedčiť skutočnosti dôležité pre posúdenie platnosti závetu. Potrebná je ich nestrannosť a spoľahlivosť. Svedkovia musia byť spôsobilí na právne úkony. Svedkami nemôžu byť osoby: nepočujúce, nemé, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa spisuje závet, závetní dedičia a osoby im blízke, zákonní dedičia a osoby im blízke.

3. Závet v podobe notárskej zápisnice

Notár spíše na základe vyhlásenia závetcu notársku zápisnicu o závete.

Vo forme notárskej zápisnice môže spísať závet každý, kto nebol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony a je starší ako 15 rokov.

Spisuje ho kvalifikovaný notár, ktorý zabezpečí pravosť a vierohodnosť závetu.

Notár je zo zákona povinný závet spísaný vo forme notárskej zápisnice zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť.

Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.

Závet v tejto forme môže na žiadosť závetcu spísať ktorýkoľvek notár, pri jeho spisovaní neplatí žiadna miestna príslušnosť notára.

Náležitosti každej notárskej zápisnice, teda aj závetu, sú ustanovené v Notárskom poriadku.

Obsah zápisnice

  1. miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,
  2. meno, priezvisko a sídlo notára,
  3. meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,
  4. vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
  5. údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,
  6. ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,
  7. obsah právneho úkonu,
  8. údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
  9. podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,
  10. odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, zabezpečí bez zbytočného odkladu po vykonaní tohto úkonu jeho zaregistrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov. V informácii pre Notársky centrálny register závetov uvedie, o akú listinu ide, dátum jej spísania, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a údaj o trvalom pobyte účastníka.

Notárske zápisnice sa uschovajú v kovovej skrini (ochrana pred zničením napr. požiarom) v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.

Zmeny v zápisnici: v notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenskej republiky. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.

Každú notársku zápisnicu teda aj závet, na záver podpisuje účastník zápisnice, teda v prípade závetu závetca.

Obsah závetu

V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne ich podiely, veci a práva, ktoré im majú pripadnúť.

Ustanovenie dedičov je nevyhnutnou obsahovou náležitosťou závetu.

Ustanovenie podielov nie je nevyhnutnou obsahovou náležitosťou závetu. Ak poručiteľ neurčí podiely, platí že podiely sú rovnaké.

V závete nemožno prejaviť vôľu, aby niektorý z dedičov zo zákona nedelil, poručiteľ môže vydediť potomkov len na základe listiny o vydedení a to na základe dôvodov, ktoré presne stanovuje Občiansky zákonník.

Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú dosah na platnosť závetu a žiadne právne následky.

Zrušenie závetu

Závet možno zrušiť neskorším platným závetom, pokiaľ popri novom závete nemôže obstáť alebo dovolaním závetu.

Listina o odvolaní závetu musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná. Poručiteľ zruší holografný alebo alografný závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#závet #seniori #dedičstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk