Minimálny dôchodok dostanete automaticky. Ak splníte podmienky

06.04.2018 10:43
dôchodok, peniaze, eurá, euro
Ilustračné foto. Autor:

Účelom minimálneho dôchodku je chrániť poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku pred stavom hmotnej núdze.

Ak dôchodkový príjem takéhoto poberateľa dôchodku nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho dôchodkový príjem túto hranicu dosiahol. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy – automaticky, teda nie je potrebné, aby dôchodca o zvýšenie osobitne žiadal.

Podmienky na jeho priznanie: dôchodca ich splní, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma všetkých jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako minimálny dôchodok (napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku je 250 eur mesačne) a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia?

Kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia je vždy obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (bez akéhokoľvek obmedzenia), v cudzine (celé obdobie potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok a od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, len za podmienky, že dôchodca mal v príslušnom kalendárnom roku vymeriavací základ minimálne v stanovenej sume: obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. januára 1993 (ak nejde o niektoré z uvedených období).

Čo je úhrnná suma všetkých dôchodkových príjmov?

Je to úhrn všetkých dôchodkov patriacich dôchodcovi. Ide o tieto dôchodky: starobný alebo invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový alebo vdovecký výsluhový dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera, dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z uvedených dôchodkov. Poberateľovi invalidného dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, sa na celkový dôchodkový príjem zohľadňuje aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk