Čo musíte splniť, aby ste dostali dôchodok?

13.03.2018 10:20
banka, účet, poisťovňa, klient
Ilustračné foto. Autor:

Dôchodky sú najčastejšie vyplácanou dávkou.

Starobný dôchodok

  • dostanete ho, ak máte odpracovaných najmenej 15 rokov a dôchodkový vek. Dôchodkový vek na rok 2018 bol ustanovený na 62 rokov a 139 dní. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka: poistencov narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.

Predčasný dôchodok

  • dostane ho ten, kto odpracoval minimálne 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku a suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (do 30. júna je to 239,40 eura). Jeho suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku

Minimálny dôchodok

  • nárok naň má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia. Najnižšia suma je po tridsiatich odpracovaných rokoch 271,30 eura, po 40 rokoch 313,20 eura, pričom maximálna suma penzie nie je stanovená

Vdovský a vdovecký dôchodok

  • dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti
  • nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a dôchodkový vek.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk