Suma pozostalostnej penzie mnohých prekvapí

12.02.2018 10:10
vdova, vdovecký, smútok, pohreb
Ilustračné foto. Autor:

Strata životného partnera či partnerky je pre pozostalého vždy veľmi ťažká. Často to však býva aj vážny finančný problém. Mnohí totiž netušia, na čo má pozostalá osoba nárok a akú sumu penzie po zomretom môže vôbec dostať.

Pozostalostnú dávku dostáva takmer 295-tisíc vdov, viac ako 47-tisíc vdovcov a takmer 21-tisíc sirôt. Na to, aby ju pozostalí dostávali, musia po vystavení úmrtného listu navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a písomne o priznanie tejto dávky požiadať, Sociálna poisťovňa ju nezačne vyplácať automaticky. Na spísanie žiadosti o dôchodok je vhodné sa najskôr telefonicky objednať.

Čo na to treba? Predovšetkým platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

Pokiaľ ide o nárok na pozostalostný dôchodok, podľa zákona ho môže dostať iba manželka odo dňa úmrtia manžela. „Rozvedenej žene ani družke nárok na takúto dávku nevzniká," upozorňuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Podobne platí, že nárok na vdovecký dôchodok má iba manžel." Je teda dôležité vedieť, že nárok na pozostalostný dôchodok zaniká vždy uzatvorením manželstva, úmrtím vdovy či vdovca a dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela či manželky. Skutočnosť, že poberateľ vdovského alebo vdoveckého dôchodku uzavrel nové manželstvo, musia Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní predložením sobášneho listu. Ak túto skutočnosť neoznámia včas, navyše vyplatené dôchodky budú musieť vrátiť.

Suma pozostalostnej penzie je 60 percent z dôchodku zomretého. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky – napríklad poberá starobný dôchodok aj vdovský, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov. A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadneho starobného dôchodku sa zníži na polovicu. Ak teda pozostalá manželka dostáva penziu v sume 250 eur a vdovský dôchodok je v sume 260 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penzia bude skrátená o polovicu, teda na sumu 125 eur. Spolu tak bude dostávať 375 eur.

Na Slovensku žije aj takmer 21-tisíc sirôt, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca sirotský dôchodok. „Nárok naň vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania," vysvetľuje dôvody jeho vyplácania Višváder.

Sirotský dôchodok sa vypláca po dobu, počas ktorej sa sirota považuje za nezaopatrené dieťa. Platí pritom, že na účely dôchodkového poistenia sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje štúdiom na povolanie, ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie ani pracovať z dôvodu choroby alebo stavu, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť, je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #sirotský dôchodok #vdovecký dôchodok #vdovský dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk