Ako sa zvýši vaša penzia, ak poberáte aj dôchodok z cudziny?

19.12.2017 09:34
banka, účet, poisťovňa, klient
Ilustračné foto. Autor:

Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine, sa zvyšuje najmenej o pomernú časť pevnej sumy, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov SR. Čiastkový dôchodok sa priznáva len vtedy, ak poistenec nesplní podmienky nároku na dôchodok podľa právnych predpisov SR.

Napríklad nárok na starobný dôchodok má poistenec vtedy, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ak nezíska aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda nesplnil podmienky na priznanie starobného dôchodku, Sociálna poisťovňa za účelom získania potrebných rokov obdobia dôchodkového poistenia prihliadne aj na doby získané v cudzine.

Suma starobného dôchodku sa určí len v sume zodpovedajúcej obdobiu získaného podľa právnych predpisov SR. Hodnota pomernej časti, v ktorej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov SR, sa uvádza každému v rozhodnutí o priznaní tohto dôchodku.

Dôchodok, na ktorý vznikol nárok len s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine, a ktorého suma bola z toho dôvodu určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine (tzv. čiastkový dôchodok), sa zvyšuje najmenej o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia. Ide o pomer, v akom sa priznal čiastkový dôchodok, teda o pomer obdobia dôchodkového poistenia získaného v SR k celkovému obdobiu dôchodkového poistenia získaného spolu v SR aj v cudzine.

Sociálna poisťovňa ho priznáva vtedy, ak poistenec nesplní podmienky nároku na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Napríklad ak pri starobnom dôchodku poistenec nezíska podľa právnych predpisov SR aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa za účelom získania potrebných rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodok prihliadne aj na doby získané v cudzine. Suma starobného dôchodku sa určí len v sume zodpovedajúcej obdobiu získaného podľa právnych predpisov SR.

Hodnota pomernej časti, v ktorej sa priznal čiastkový dôchodok, sa uvádza v rozhodnutí o priznaní tohto dôchodku a vyjadruje sa koeficientom, ktorý má vždy hodnotu nižšiu ako 1 (napríklad 0,60619755). Táto hodnota sa určí podielom obdobia dôchodkového poistenia získaného v SR určeného v rokoch (napríklad 14,0439 rokov) a celkového obdobia dôchodkového poistenia získaného v SR aj v cudzine (napríklad v ČR 23,1672 rokov). 14,0439 /23,1672 = 0,60619755.

Suma čiastkového dôchodku sa potom určí tak, že sa vynásobí koeficient so sumou dôchodku, v ktorej bolo zohľadnené aj obdobie dôchodkového poistenia v cudzine (teda s tzv. teoretickou sumou).

Príklad

Dôchodca odpracoval 10 rokov na Slovensku a 25 rokov v Českej republike. Jeho starobný dôchodok zo Slovenska je 177,60 eura mesačne.

Od 1. januára 2018 mu patrí zvýšenie o 0,8 % zo sumy 177,60 eura – 1,50 eura mesačne

Zvýšenie o pevnú sumu o 2,40 (8,40 x koeficient 0,28571428) eura mesačne.

Starobný dôchodok sa zvýši o 2,40 eura, pretože táto suma je vyššia ako suma 1,50 eura.

Od 1. januára sa mu bude vyplácať starobný dôchodok v sume 180,00 (177,60 + 2,40) eura.

Príklad je len informatívny.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #valorizácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk