Invalidný dôchodok? Ak prejdete posudkovou komisiou

15.12.2017 10:54
invalid, ťažko zdravotne postihnutý, ŤŽP
Ilustračné foto. Autor:

Ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, je čoraz viac. Kým koncom októbra 2004 bolo invalidných dôchodcov 232-tisíc, koncom októbra tohto roku ich bolo už viac ako 236-tisíc. A sú to choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva, onkologické ochorenia, ale aj duševné choroby a poruchy správania, ktoré ľudí ženú do invalidity.

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Uznávanie invalidity je výlučne odborno-medicínskou záležitosťou a určujú ju posudkoví lekári sociálneho poistenia, pričom za väčšinu prípadov novouznaných invalidít môžu choroby. „Vyššia chorobnosť, životný štýl, sociálna situácia, to sú faktory, ktoré ovplyvňujú invalidizáciu Slovákov," približuje dôvody riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. A možno aj neskorší odchod do penzie. Ako ďalej uviedol, konanie o nároku na túto dávku sa začína tým, že si poistenec podá písomnú žiadosť v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu na predpísanom tlačive.

„Podkladom na posúdenie invalidity sú odborné lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov rôznych medicínskych odborov podľa druhu zdravotného postihnutia,“ informovala doktorka Veronika Majtánová, riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne. Zákon o sociálnom poistení stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať v percentách presne stanovených zákonom.

Mnoho ľudí si sťažuje, že majú viacero diagnóz, ale posudkový lekár ich nehodnotil. Pri posudzovaní invalidity ale posudkový lekár hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, takzvané rozhodujúce zdravotné postihnutie, a určí preň príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. „Závažnosť všetkých ostatných ochorení, teda vedľajšie choroby, môžu všetky spolu ovplyvniť celkové percento navýšením najviac o desať percent,“ upozornila.

Invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom. Ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár nariadi kontrolnú lekársku prehliadku. Jej termín oznámi poberateľovi dôchodku poštou v predvolaní. Ak poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nepríde v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku. Výplatu invalidného dôchodku je možné opätovne uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky. Aj preto by invalidní dôchodcovia, ktorí sa nezdržiavajú v mieste bydliska, mali vo vlastnom záujme čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni korešpondenčnú adresu, na ktorej si preberajú písomnosti. V opačnom prípade sa môže stať, že sa včas nedozvedia termín kontrolnej lekárskej prehliadky a Sociálna poisťovňa im výplatu invalidného dôchodku zastaví.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk