Po smrti blízkeho majú pozostalí nárok na dôchodkové dávky

23.10.2017 10:10
dôchodok, smútok
Ilustračné foto. Autor:

Smrť blízkeho vždy negatívne zasiahne do života rodiny. Aspoň čiastočnou kompenzáciu straty, s ktorou sa rodina musí vyrovnať, sú pozostalostné dávky, ktoré štát po smrti jedného z manželov či rodičov vypláca pozostalým. Sociálna poisťovňa ich ku koncu septembra vyplácala viac ako 294-tisíc vdovám a takmer 47-tisícom vdovcom. Na to, aby ich pozostalí dostávali, musia po vystavení úmrtného listu navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a písomne o priznanie tejto dávky požiadať.

Pri uplatnení nároku na pozostalostné dôchodky po človeku, ktorý bol starobným, predčasným starobným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku, treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

Pokiaľ ide o nárok na pozostalostný dôchodok, podľa zákona ho môže dostať iba manželka odo dňa úmrtia manžela. „Rozvedenej žene ani družke nárok na takúto dávku nevzniká,“ upozorňuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Podobne platí, že nárok na vdovecký dôchodok má iba manžel.“ Je teda dôležité vedieť, že nárok na pozostalostný dôchodok zaniká vždy uzatvorením manželstva, úmrtím vdovy či vdovca a dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela či manželky.

Na Slovensku žije aj takmer 20-tisíc sirôt, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca sirotský dôchodok. „Nárok naň vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,“ vysvetľuje dôvody jeho vyplácania Višváder.

Sirotský dôchodok sa vypláca po dobu, počas ktorej sa sirota považuje za nezaopatrené dieťa. Platí pritom, že na účely dôchodkového poistenia sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje štúdiom na povolanie, ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie ani pracovať z dôvodu choroby alebo stavu, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť, je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#sirotský dôchodok #seniori #vdovský dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk