Za lieky zaplatíte najviac 25 eur

17.10.2017 11:05
lieky, lekáreň,
Ilustračné foto. Autor:

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku hradeného z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku limit spoluúčasti 25 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky.

Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, pričom ide o liek s najnižším doplatkom za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší štvrťrok.

Limit vo výške 25 eur sa vzťahuje na:

  • poberateľov starobného dôchodku,
  • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,
  • poberateľov penzie z iného členského štátu únie, z Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, zo Švajčiarska – ak nie je takáto osoba poistená v tomto členskom štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu,
  • osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok,
  • poberateľov invalidného alebo invalidného výsluhového dôchodku,
  • osobu, ktorá je držiteľom preukazu osoby s ŤZP alebo preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom,
  • osobu, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok.

Otázky a odpovede o limitoch na lieky

Čo sa považuje za najlacnejší náhradný liek?

Je to liek s najnižším doplatkom pacienta za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

Ako zistím, či ide o najlacnejší náhradný liek?

Poistenci si môžu tento údaj overiť na doklade z registračnej pokladnice, pretože lekárne sú povinné uvádzať na tomto doklade aj údaj o výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.

Dokedy zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky?

Limit spoluúčasti sa vzťahuje na kalendárny štvrťrok a jeho výška sa posudzuje vždy k prvému dňu štvrťroka. Suma, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, sa bude uhrádzať vždy do 90 dní od konca príslušného štvrťroka.

Čo musí urobiť poistenec?

Poistenci, ktorí dané kritériá spĺňajú, nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, takisto nie je potrebné, aby poistenci odovzdávali doklady z registračnej pokladnice, ktoré im vydajú v lekárni. Všetky údaje potrebné na určenie nároku bude poisťovňa evidovať vo svojom informačnom systéme.

Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Sú lacnejšie lieky pre mňa bezpečné?

Sú. Všetky lieky podliehajú prísnej kontrole kvality, účinnosti a bezpečnosti. Pred vstupom na trh prechádzajú zložitým procesom testovania a schvaľovania.

Prečo majú niektoré lieky nižšiu cenu, ale rovnakú účinnú látku?

Drahšie originálne lieky vznikli ako výsledok náročného farmaceutického výskumu a náklady na výskum sa prirodzene prejavujú aj na ich cene. Lacnejšie lieky sa volajú generiká. Sú kópiou originálov, takže na ich vynájdenie a výrobu nebol potrebný výskum ani vývoj. Majú však rovnaké účinné látky a sú rovnako bezpečné ako originálne lieky.

Zdroj: zdravotné poisťovne

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#lieky #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk