Koncesionárske poplatky: Kto zaplatí polovicu a kto nič?

06.10.2017 09:35
telka, televízor, dôchodca
Ilustračné foto. Autor:

Nárok na zľavu alebo na oslobodenie od platenia poplatkov je potrebné oznámiť RTVS.

Penzisti zaplatia polovicu

  • sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom penzijných dávok alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady
  • nárok na polovičnú sadzbu vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Dovtedy je povinný platiť úhradu 4,64 eura za každý aj začatý mesiac
  • na polovičnú sadzbu majú nárok: starobní, invalidní penzisti a poberatelia pozostalostných pen­zií
  • doklady: Formulár: Zmena sadzby úhrady, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, Čestné vyhlásenie, rodné číslo

Otázky a odpovede

Moja 91-ročná mama má trvalé bydlisko v rodinnom dome, ale už rok je umiestnená v domove dôchodcov. V dome je stále zapojená elektrina. Bude musieť aj ona platiť?

Ak dôchodca žijúci v domove dôchodcov je odberateľom elektriny vo svojom trvalom bydlisku, vzniká mu povinnosť platiť úhradu vo výške 50 % sadzby, teda 2,32 eura.

Ak žije dôchodca so svojimi deťmi, akú sumu musí platiť?

Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu poberateľovi dôchodku, ak nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

Akým spôsobom je možné vyriešiť situáciu, keď moja stará mama býva v domčeku na vidieku sama a nikdy nemala televíziu a teraz nemá ani rozhlas. Je ťažko jej vysvetliť, že musí platiť za niečo, čo nikdy nemala a ani mať nebude.

Ak je stará mama odberateľkou elektriny v dome, vzniká jej povinnosť zo zákona 340/2012 platiť úhradu.

Ťažko zdravotne postihnuté osoby

  • od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s osobou s hendikepom, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je osobou s ŤZP a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady
  • nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti
  • ak je odberateľ elektriny osoba ŤZP, všetky jeho odberné miesta sú oslobodené od platenia úhrady

Doklady potrebné na preukázanie skutočnosti: čitateľná kópia preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak je platiteľ osoba ŤZP, na preukázanie oslobodenia odberného miesta elektriny s adresou rozdielnou ako trvalé bydlisko slúži doklad od dodávateľa elektriny preukazujúci, že platiteľ je na danej adrese odberateľ elektriny. Na preukázanie je potrebné predložiť rodné číslo osoby ŤZP. Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny, a máte v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP, máte povinnosť danú skutočnosť oznámiť vyberateľovi úhrady. Potrebné doklady: zmluva alebo faktúra od dodávateľa elektriny za nové odberné miesto elektriny, fotokópia preukazu osoby ŤZP popr. Rozhodnutie z ÚPSVaR a rodné číslo ŤZP osoby. Oslobodenie od platenia úhrady platiteľ oznamuje prostredníctvom formulára

Adresa na zasielanie písomností: Rozhlas a televízia Slovenska, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade zaslania listu uveďte vaše evidenčné číslo SIPO (začína sa 0 alebo 8 alebo 9) alebo variabilný symbol (začína sa 77). List píšte čitateľne a prehľadne.

Zdroj: rtvs.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #koncesionárske poplatky #zľavy pre dôchodcov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk